Voor ouders

Klachtenregeling

Wanneer ouders of personeelsleden vragen of problemen niet in goed overleg met de daartoe beschikbare personen (docenten, mentoren, teamleiders, directie) kunnen oplossen, vindt een behandeling van de klacht plaatsvolgens de klachtenprocedure.

In grote lijnen houdt deze procedure in dat eerst tussen betrokkenen naar een oplossing gezocht wordt.

Vertrouwenspersoon-klachtenregeling

Lukt dit niet, dan kan de klacht door de klager besproken worden met de vertrouwenspersonen klachtenregeling. Dit gesprek kan eventueel uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen van buiten de school. 

Klokkenluidersregeling

Een werknemer, leerling of ouder die een gegrond vermoeden van een misstand heeft, kan gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Het vermoeden van een misstand dient in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. 

 

Meer informatie