Aanmelden

Toelatingsbeleid

De identiteit van onze school heeft invloed op ons toelatingsbeleid. Gezien de schooldoelstelling is het van belang dat ouders en school op één lijn zitten als het gaat om identiteit.

 

Leerlingen

We hebben daarom als regel dat een jongere op school wordt toegelaten als hij of zij afkomstig is van een reformatorische school en de ouders actief meelevend lid zijn van een kerkelijke gemeente die valt binnen de statutaire bepalingen van de Stichting Calvijn College. Dit zijn de volgende kerkgenootschappen:

  • Gereformeerde Gemeenten
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Protestantse Kerk in Nederland, voor zover het een hervormde gemeente betreft die zich geheel en uitsluitend gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis.

 

Toelatingsgesprek

Soms zijn er ouders die hun kind graag naar het Calvijn College willen laten gaan maar niet voldoen aan de criteria van ons toelatingsbeleid. Dan voeren we een toelatingsgesprek. Het belang van de jongere staat in zo’n gesprek altijd voorop. Op basis van het gesprek wordt een jongere al dan niet toegelaten tot onze school. Wanneer men het niet eens is met het besluit is er de (wettelijke) mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het College van Bestuur van het Calvijn College, telefonisch (0113-211020) of via info@calvijncollege.nl.

 

Personeel

Het benoemingsbeleid is erop gericht dat personeelsleden benoemd worden die behoren bij een van de bovengenoemde kerkgenootschappen. Wij hechten belang aan de voorbeeldfunctie die een personeelslid heeft naar leerlingen als het gaat om identiteit.

Aanmeldprocedure

Aanmelding en toelating

Ouder(s)/verzorger(s) zetten de eerste stap in het aanmelden van hun kind. Zij melden hun kind in de week van 25 t/m 30 maart aan via een aanmeldformulier. Het Calvijn College neemt daarna contact op met de basisschool, die informatie over de leerling doorstuurt naar het Calvijn College.

In mei ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een bevestiging van hun aanmelding. Als de aanmelding in overeenstemming is met ons toelatingsbeleid, dan ontvangen zij een bevestiging van plaatsing van hun kind. Als de aanmelding niet in overeenstemming met ons toelatingsbeleid is, volgt er eerst nog een gesprek (zie: toelatingsbeleid).

 

Toelatingscapaciteit en overaanmelding

Het Calvijn College hanteert geen grenzen voor een maximale toelatingscapaciteit. Elke leerling die voldoet aan de bovenstaande indentiteitsgerelateerde toelatingscriteria is welkom en krijgt een zo passend mogelijke onderwijsplek.

Vrij vragen en ziek melden

Vrij vragen en verlof

Vrij vragen

Vrij vragen voor bijvoorbeeld de bruiloft van een broer of zus of het bijwonen van een begrafenis dient te gebeuren bij de teamleider van uw kind (op de locaties Krabbendijke Kerkpolder, Goes Noordhoeklaan en Tholen), leerlingcoördinator (locaties Goes Klein Frankrijk, Goes Stationspark en Krabbendijke Appelstraat) of het secretariaat (locatie Middelburg). Als u naar school belt en meldt in welke klas uw kind zit, dan weet de secretaresse met wie zij u moet doorverbinden. U kunt ook een briefje meegeven aan uw zoon of dochter.

 

Buitengewoon verlof

Wanneer een gezin met schoolgaande kinderen tijdens het schooljaar met vakantie wil gaan, geldt het volgende: extra vakantieverlof kan en mag worden verleend indien een werknemer of zelfstandige in verband met zijn werk in geen enkele schoolvakantie verlof kan nemen. Richtlijnen voor extra verlof (Leerplichtwet) vindt u op de website van Rijksoverheid.

Ziek melden

Ziek melden dient telefonisch te gebeuren tussen 8.00 en 8.30 uur bij het secretariaat, ook als de leerling het eerste uur vrij is. Kies op de contactpagina het telefoonnummer van de locatie die uw kind bezoekt, meld vervolgens telefonisch de naam en klas en dat hij/zij wegens ziekte niet kan komen. De ziekmelding wordt binnen school verder verwerkt.

Wanneer uw kind les volgt in de bovenbouw en tentamens of examens heeft, dient u gedurende de ziekte iedere dag uw kind ziek te melden. Bij overige lesdagen is het voldoende om alleen de eerste ziektedag door te geven.

Ziekmeldingen per e-mail worden niet verwerkt in verband met fraudegevoeligheid. Daarnaast mag een leerling zichzelf niet ziekmelden, dit dient altijd te gebeuren door een ouder/verzorger.

Data en tijden

Lestijden en rooster

Bekijk de lestijden en pauzes van de locaties.

Vakanties en vrije dagen

Bekijk het overzicht op deze pagina: Vakanties en vrije dagen

Toetsweken en examens

Bekijk het overzicht op deze pagina: Toetsweken en examens

Contact- en voorlichtingsavonden

Lees meer op: Contact- en voorlichtingsavonden

Voor ouders

Vervoer

Veel leerlingen maken gebruik van openbaar vervoer dat door Connexxion wordt aangeboden. Ouders kunnen hiervoor een Zeeland Voordeelkaart aanschaffen. Lees meer hierover in de schoolgids en op de website van Connexxion.

Schoolkosten

Lees meer over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids.

Klachtenregeling

Vragen of problemen die niet in goed overleg met de daartoe beschikbare personen (docenten, mentoren, teamleiders, directie) opgelost kunnen worden, worden behandeld volgens de klachtenregeling. Voor meer informatie verwijzen we naar de schoolgids.

Medezeggenschap

We willen niet alleen informeren maar ook betrekken. Ouders, leerlingen en personeelsleden krijgen medezeggenschap in het beleid van de school. Ze zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (mr), schoolbrede en lokale leerlingraden, ouderadviesraden (oar) en een adviesraad van kerken. Lees meer hierover in de schoolgids.

Publicaties schoolbreed

Schoolgids

Bekijk online de complete schoolgids of download de compacte schoolgids die ouders en leerlingen op papier ontvangen.

Het pasfotoregister is te vinden in de Adresgids op het Eduportaal of Ouderportaal.

Jaarverslag

2022

 

2021

 

2020

 

2019

Schoolplan 2022-2026

Download: samenvattende poster schoolplan

Download: pdf schoolplan

 

Bijbelrooster

Aan het begin van de schooldag en tijdens de etenspauze lezen we gezamenlijk uit de Bijbel. Bekijk het Bijbelrooster van deze week.

Schoolondersteuningsprofiel

De manier waarop het we de ondersteuning van leerlingen (zorg) hebben georganiseerd, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Verantwoording

ANBI

Het Calvijn College staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie ook: Vermelding in het register en: Formulier publicatieplicht ANBI.

Enkele nummers:

  • RISN-nummer: 819318085
  • Btw-nummer: NL 8193.18.085 B01
  • KvK-nummer: 20140185
Code Goed Onderwijsbestuur