Over onze school

Toelating op het Calvijn College: hoe gaat dat?

Toelating op het Calvijn College, hoe gaat dat precies?

Aanmelding en toelating

Ouder(s)/verzorger(s) zetten de eerste stap in het aanmelden van hun kind. In ieder geval vóór 1 maart melden zij hun kind aan via een aanmeldformulier op de site. Het Calvijn College neemt daarna contact op met de basisschool, die informatie over de leerling doorstuurt naar het Calvijn College.

 

In mei ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een bevestiging van hun aanmelding. Als de aanmelding in overeenstemming is met ons toelatingsbeleid, ontvangen ze een bevestiging van plaatsing van hun kind.

 

Als de aanmelding niet in overeenstemming met ons toelatingsbeleid is, volgt er eerst nog een gesprek (zoals hieronder beschreven).

 

Het toelatingsgesprek, eventuele weigering én de mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken

De identiteit van onze school heeft vanzelfsprekend invloed op ons toelatingsbeleid. Gezien de schooldoelstelling is het van belang dat ouders en school op één lijn zitten als het gaat om identiteit.

 

Wij hebben daarom als regel dat een jongere op school wordt toegelaten als hij of zij afkomstig is van een reformatorische school en de ouders actief meelevend lid zijn van een kerkelijke gemeente die valt binnen de statutaire bepalingen van de Stichting Calvijn College. Dit zijn: de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland voor zover het een hervormde gemeente betreft die zich geheel en uitsluitend gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis.

 

Ouder(s)/verzorger(s) vullen dit in op het aanmeldformulier. In situaties waar niet aan de hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, vindt een toelatingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt geprobeerd met elkaar vast te stellen of we door toelating het belang van de jongere kunnen dienen.

 

Wanneer men het niet eens is met het besluit is er de (wettelijke) mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het College van Bestuur van het Calvijn College, telefonisch (0113-211020) of via info AT calvijncollege DOT nl.

 

Maximale toelatingscapaciteit en eventuele voorrangsregels bij overaanmelding

Het Calvijn College hanteert geen grenzen voor een maximale toelatingscapaciteit. Elke leerling die voldoet aan de bovenstaande indentiteitsgerelateerde toelatingscriteria is welkom en krijgt een zo passend mogelijke onderwijsplek.

 

 

Zorgplicht

Het Calvijn College heeft zorgplicht voor elke leerling die toegelaten is en die nog geen passende onderwijsplek heeft.

 

De zorgplicht passend onderwijs en de mogelijkheden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen een meer dan gewone ondersteuningsbehoefte om het onderwijs met succes te kunnen meemaken. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP, zie website) staat bschreven wat het Calvijn College zelf aan kan bieden.

Als een kind toegelaten is, is het Calvijn College verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek. Dat is meestal op de dichtstbijzijnde locatie, maar soms ook op afdelingen die in Krabbendijke zijn gehuisvest. Als blijkt dat het Calvijn College de noodzakelijke ondersteuning helemaal niet zelf kan bieden, wordt gezocht naar een alternatief buiten het Calvijn College, bijvoorbeeld op een van de VSO-scholen uit de omgeving. De ouder(s)/verzorger(s), de basisschool en eventuele hulpverleners zijn betrokken bij dit gesprek.

 

 

Schoolkosten

De categorie schoolkosten, ook wel bekend als de vrijwillige ouderbijdrage, betreft kosten voor extra activiteiten en dergelijke, kluisjes en het ouderbijdragefonds.

 

Kosten voor extra activiteiten

De school vraagt ouders per schooljaar maximaal 85 euro voor eendaagse excursies, klassenavonden of andere (culturele) activiteiten en maximaal 290 euro voor meerdaagse excursies per schooljaar. (m.u.v. Rome-excursie gymnasium: gevraagd bijdrage is 515 euro). Voor de bovenbouw kader/basis in Kerkpolder geldt een maximale bijdrage van totaal 150 euro voor excursies in het 3 en 4 leerjaar.

 

In de bovenbouw havo-vwo zijn er bij sommige vakken excursies die een verplicht onderdeel van het examenprogramma uitmaken. Wanneer de school een excursie verplicht stelt, komen de kosten voor de school. In het geval dat een leerling door eigen keuze veel vakken volgt, kan het maximum van 85 euro worden overschreden. Kosten voor het afscheid voor de examenklassen bedragen maximaal 90 euro.

 

Wanneer leerlingen niet deelnemen aan deze activiteiten, worden er geen kosten in rekening gebracht en krijgt de leerling een alternatief programma aangeboden.

 

Kluisjes

Een leerlingenkluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per kind per jaar. Er geldt een aantal voorwaarden:

1. De schoolregels gelden ook voor het gebruik van kluisjes. Bij misbruik wordt de huur van het kluisje opgeheven, het betaalde bedrag kan niet teruggevorderd worden.

2. Bij verlies van de pas/sleutel of schade aan het kluisje zijn de kosten voor rekening van de leerling.

3. Het kluisje is in principe eigendom van de school. De school houdt zich dan ook het recht voor om de kluisjes regelmatig te controleren op inhoud.

 

De minikluisjes voor van de smartphone worden gratis ter beschikking gesteld aan leerlingen.

 

Kosten voor ouderbijdragefonds

Op het Calvijn College valt ook de vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van kosten leerlingenondersteuning in de hierboven beschreven derde categorie schoolkosten. Dit wordt ook aan het begin van het schooljaar gefactureerd.

 

Vanuit deze ouderbijdrage worden er verschillende kosten vergoed in het kader van ondersteuning van leerlingen: het ouderbijdragefonds. Te denken valt aan de inzet van orthopedagogen of maatschappelijk werk via school. Deze specifieke kosten worden niet voor iedere leerling gemaakt. Wel kan iedere leerling ervoor in aanmerking komen om deze extra begeleiding te ontvangen, die vanuit dit fonds bekostigd kan worden. Vanuit het solidariteitsprincipe doen we een beroep op alle ouders om met de vrijwillige bijdrage van 41 euro per leerling het ouderbijdragefonds te steunen. Ook de opbrengst van de schoolkantines komt aan het fonds ten goede.

 

Bewust is door de school niet gekozen voor het profijtbeginsel. Dit zou betekenen dat voor iedere ‘verstrekking’ die betaald wordt uit het ouderbijdragenfonds meteen een rekening uitgeschreven wordt. In plaats daarvan wordt eenmaal per jaar een bedrag in rekening gebracht.

 

Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op een ieder om deze bijdrage te betalen. Het is wettelijk niet meer toegestaan om leerlingen uit te sluiten van activiteiten waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, ook als ouders deze bijdrage niet hebben betaald.