Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 stream 2/3?

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in de kaderberoepsgerichte leerweg of de theoretische leerweg van het vmbo. In deze klas vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van keuzemogelijkheden.

September – november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.

In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

De loopbaanbegeleider (of een andere docent namens hem) informeert de leerlingen klassikaal over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van hun keuze en de benodigde scorepunten en leerling­kenmerken voor vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo- theoretische leerweg.

In november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten en leerlingkenmerken.

December - maart

Begin december zal er gevraagd  worden een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je verder in de kaderberoepsgerichte leerweg of in de gemengde leerweg. Deze zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond in november uitgebreid aan de orde.

Om je te laten kennismaken met de mogelijkheden die straks op je weg komen, brengen we een aantal malen een bezoek aan locatie Kerkpolder. Op die locatie kun je zien wat de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo precies inhoudt. We gaan naar verschillende bedrijven in Goes tijdens de zogenoemde BTZ-dagen.

Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na welk niveau het beste bij je past.

In december organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport, eind maart, doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

April – juli

We vragen na de uitreiking van het tweede rapport van de ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Daarnaast wordt gevraagd om die keuze in Zermelo aan te geven. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.

Overgangscriteria

In de derde klas van de theoretische leerweg van het vmbo volg je ongeveer evenveel vakken als in klas 2. In de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo werk je in klas 3 al direct aan het examenpakket en dat bestaat uit  veel minder vakken.

Wil je naar de theoretische leerweg, dan is het van belang dat je in klas 2 laat zien dat je die grotere hoeveelheid vakken allemaal op niveau bij kunt houden. Klas 2C is een kansklas waar ook leerlingen in zitten met een stream 3 advies vanuit de basisschool. Om deze leerlingen ook een kans te geven om pluspunten te laten scoren is de determinatie aangepast t.o.v. stream 2. Uiteraard zijn de toetsen en de beoordeling hiervan aangepast.  Hieronder staan de juiste scorepunten die gelden voor klas 2C.
 

   scorepunten

                                                     bevorderd naar

+15 

tl+

+5 / +14

Bespreekzone tl+

+0 en hoger

kb

-10/ -1

                                                     Bespreekzone bb/kb