Voor wie?

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch onderwijs in kleine groepen. De meeste leerlingen komen uit het speciaal onderwijs, maar er zijn ook leerlingen die van de reguliere basisschool komen. Deze leerlingen hebben over het algemeen moeite het verwerven van kennis, inzichten en schoolse vaardigheden, waardoor ze op het regulier voortgezet onderwijs onvoldoende geholpen kunnen worden. Ook de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van deze leerlingen loopt soms anders, waardoor er moeite is om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.

Toelating

Scores van leerachterstanden, cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel functioneren bepalen of leerlingen worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs.

leerling, begeleiding, docent, middelbare school

Maatwerk

Elke leerling krijgt een individueel ontwikkelingsplan, met daarin beschreven bij welke begeleiding en welk onderwijs hij of zij gebaat is. Daarbij wordt sterk gekeken naar wat de individuele leerling nodig heeft om straks in de maatschappij te kunnen functioneren. Tijdens stages leren leerlingen arbeidsvaardigheden.

Lees meer

Vervolgopleiding

De leerlingen worden, zo mogelijk, opgeleid voor een diploma mbo-niveau 1. Voor sommige leerlingen is het mogelijk om door te stromen naar een vervolgopleiding mbo-niveau 2. Leerlingen kunnen tot hun 18e levensjaar praktijkonderwijs volgen.

Via scholing en stage proberen we een arbeidsplaats te verwerven voor de leerlingen. De school, en eventueel re-integratiebedrijf Talenta, begeleidt leerlingen en helpt ouders bij de overstap van school naar werk of een andere voorziening. Tot twee jaar na plaatsing op de arbeidsmarkt kunnen we leerlingen begeleiden.

Logo REACT-EU

ESF en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden op school ingezet bij activiteiten om de stap naar arbeid en vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Meer informatie

Meer weten over het praktijkonderwijs, de toelatingseisen en aanmelding?
Bekijk de infogids en stagegids of neem contact op met de teamleider praktijkonderwijs A. Trouwborst.