Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 stream 2?

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in de kaderberoepsgerichte leerweg of de theoretische leerweg van het vmbo. In deze klas vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van keuzemogelijkheden.


September – november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.

In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met jou, waarin je welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

De mentor informeert je over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van je keuze en de benodigde scorepunten en leerling-­kenmerken voor vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en de vmbo-theoretische leerweg.

In november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten en leerlingkenmerken.

December - maart

Begin december zal er gevraagd  worden een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je verder in de kaderberoepsgerichte leerweg of in de gemengde leerweg. Deze zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond in november uitgebreid aan de orde.

Om je te laten kennismaken met de mogelijkheden die straks op je weg komen, brengen we een aantal malen een bezoek aan locatie Kerkpolder. Op die locatie kun je zien wat de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo precies inhoudt. We gaan naar verschillende bedrijven in Goes tijdens de zogenoemde BTZ-dagen en we bezoeken een aantal instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, testresultaten en observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na of je op het juiste niveau bent geplaatst.

In januari organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

In februari-maart is er een tweede voorlichtingsavond voor je ouders over je mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde score­pun­ten en leerlingkenmerken.

Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport eind maart doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

Frans of nsk1

De eerste keuze die je moet maken, is een keuze tussen Frans en natuurkunde (nsk1). Je volgt de eerste helft van het schooljaar beide vakken, de tweede helft van het jaar één van de twee. Ter overweging voor de te maken keuze het volgende:

  • Talige leerlingen die in bijvoorbeeld handel, horeca of toerisme verder willen, zouden voor Frans kunnen kiezen.
  • Voor alle technische en logistieke opleidingen is het kiezen van nsk1 gewenst. Zeker in de technische sector is het lastig om in te stromen als er geen examen in nsk1 is afgelegd. Dit geldt ook voor het profiel Techniek in de tl+ (locatie Stationspark) en de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE), die in klas 3 in de kaderberoepsgerichte leerweg in Krabbendijke worden aangeboden. Deze leerlingen zullen dus voor nsk1 moeten kiezen.


Als je nu voor een van deze twee vakken kiest, is dat een keuze voor de tweede helft van klas 2 en voor klas 3 het hele schooljaar. In klas 4 kun je het gekozen vak alsnog laten vallen. Het vak dat je nu in klas 2 laat vallen, moet dus een vak zijn waarin  je geen examen wil doen. Het is lastig om het vak in klas 4 weer op te pakken om er toch examen in te doen.

April – juli

We vragen bij de uitreiking van het tweede rapport van je ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.


Overgangscriteria

In de derde klas van de theoretische leerweg van het vmbo volg je ongeveer evenveel vakken als in klas 2. In de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo werk je in klas 3 al direct aan het examenpakket en dat bestaat uit  veel minder vakken. 
Daarom is het voor leerlingen die naar de theoretische leerweg willen van belang dat zij in klas 2 laten zien dat zij die grotere hoeveelheid vakken allemaal op niveau bij kunnen houden. In klas 2 geldt dat de score op het eindrapport +6 of hoger moet zijn om met succes de theoretische leerweg aan te kunnen.

Voor leerlingen die naar de kaderberoepsgerichte leerweg willen ligt de minimum eis lager: vanaf -5 of hoger is voldoende om met succes in klas 3 verder te kunnen. Deze gegevens staan in de schoolgids nader uitgelegd.