Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 stream 1/2?

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in het havo, de vakhavo of het vmbo (de kaderberoepsgerichte of de theoretische leerweg). In dit schooljaar vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van keuzemogelijkheden.


September - november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.


In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen. 

De decaan (of een andere docent namens hem) informeert de leerlingen klassikaal over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van hun keuze en de benodigde scorepunten en leerling-­kenmerken voor vmbo-kb/t+ dan wel in het havo.

In november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten en leerling-kenmerken.


December - maart

In december zullen we je vragen een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je naar verwachting verder in vmbo of havo? Beide zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond voor ouders in november uitgebreid aan de orde.

Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, testresultaten en observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na of je op het juiste niveau bent geplaatst.

In december organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport eind maart doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.


April – juli

We vragen bij de uitreiking van het tweede rapport van je ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.


Overgangscriteria

Je hebt je blik nu gericht op havo-3 of het vmbo. Het onderwijs is zo ingericht dat de aansluiting op havo-3 gegarandeerd is. Tegelijk willen we niet dat leerlingen die straks in het vmbo verder gaan moeten ervaren dat het nu te moeilijk is.

Concreet betekent dit dat van een toekomstige havo-leerling een score van +18 of hoger verwacht wordt. Heb je een score tussen de +12 en de +17, dan zit je in de bespreekzone. Het docententeam bespreekt dan of ze havo-3 voor jou haalbaar acht. Alleen bij een positief advies heb je met deze scores recht op havo-3.

Heb je een score van 0 of hoger, dan kun je naar gt-3 (Stationspark). Het docententeam bekijkt wel hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Als er veel onvoldoendes in de kernvakken zitten, kan het team een advies uitbrengen om voor een andere route te kiezen (doubleren of vervolgweg via kb-3). Heb je een score tussen de 0 en de -7, dan zit je in de bespreekzone. Ook bij het behalen van meer dan 9 minpunten door onvoldoendes zit je in de bespreekzone. Het docententeam bespreekt dan of ze gt-3 voor jou haalbaar acht. Alleen bij een positief advies heb je met deze scores recht op gt-3. Het team kan ook een advies uitbrengen om voor een andere route te kiezen.


Haal je een score lager dan -7, dan blijf je zitten. Het kan zo zijn dat de school het beter vindt om je over te laten gaan naar een lager niveau. Als dat het geval is ga je in klas 3 verder in de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (Krabbendijke). Er zijn leerlingen die zich in de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo prettiger voelen. Daar is het onderwijs meer gericht op een toekomstig beroep en ook praktischer. Voor het vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs is er geen groot verschil: beide vmbo-diploma’s geven recht op opleidingen op het hoogste niveau (niveau 4).