Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 gymnasium?

NB: Op korte termijn hopen we nog wijzigingen door te voeren op deze pagina. 

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in het atheneum of  gymnasium. In dit schooljaar vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van de keuzemogelijkheden.


September - november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.

In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

De decaan (of een andere docent namens hem) informeert de leerlingen klassikaal over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van hun keuze en de benodigde scorepunten en leerling-­kenmerken voor het havo dan wel het atheneum.

In november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten en leerling-kenmerken.


December - maart

In december zullen we je vragen een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je naar verwachting verder in havo of atheneum? Beide zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond voor ouders in november uitgebreid aan de orde.

Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, testresultaten en observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na of je op het juiste niveau bent geplaatst.

In januari organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

In februari-maart is er een tweede voorlichtingsavond voor je ouders over je mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde score­pun­ten en leerling-kenmerken.

Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport eind maart doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.


April – juli

We vragen bij de uitreiking van het tweede rapport van je ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.


Overgangscriteria

Je hebt je blik nu gericht op atheneum-3 of gymnasium-3. Je krijgt in klas 2 bij alle vakken les op vwo-niveau, maar het ‘vakkenpakket’ is niet helemaal gelijk. Leerlingen in de gymnasiumstroom hebben in klas 2 de vakken Grieks en Latijn, leerlingen in de atheneumstroom hebben het vak onderzoek & ontwerp.

Je hebt op je overgangsrapport een score van +7 nodig om te kunnen overgaan naar gymnasium-3 of atheneum-3. Heb je een score van 0 tot en met +6, dan zit je in de bespreekzone. Het docententeam bespreekt dan of ze gymnasium-3 of atheneum-3 voor jou haalbaar acht. Alleen bij een positief advies heb je met deze scores recht op gymnasium-3 of atheneum-3.

Heb je een score lager dan 0, dan kom je in aanmerking voor doubleren. Het docententeam brengt dan een advies uit voor je vervolgweg: klas 2 overdoen of een vervolgroute op havo-3. Bij klas 2 overdoen zijn er de volgende opties: in dezelfde soort klas (stream-1/gymnasium) blijven of overstap naar een stream-1 klas.