Goes Klein Frankrijk

Wat gebeurt er in klas 2 stream 1?

Van klas 2 naar klas 3

Je zit nu in een klas waarin de blik gericht is op een vervolg in het atheneum, in het havo of in de vakhavo. In dit schooljaar vinden allerlei activiteiten plaats die jou en je ouders helpen in het verhelderen van de keuzemogelijkheden.


September - november

In de eerste maanden van het jaar informeren de mentoren de docenten van hun klas over de leerlingen in hun klas. Zij maken voor zorgleerlingen in samenspraak met zorg­coör­di­nator, ambulant begeleider, ouders en leerling een begeleidingsplan. Het doel is een positieve start in klas 2 voor alle leerlingen.

In dezelfde periode heeft de mentor een gesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

De decaan (of een andere docent namens hem) informeert de leerlingen klassikaal over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties van hun keuze en de benodigde scorepunten en leerling-kenmerken voor het havo dan wel het atheneum.

In oktober/november wordt ook een voorlichtingsavond met de ouders van klas 2 georganiseerd over de mogelijke vervolgweg in klas 3, de consequenties daarvan en de benodigde scorepunten en leerling-kenmerken.


December - maart

In december zullen we je vragen een voorlopige keuze voor klas 3 te maken: ga je naar verwachting verder in havo of atheneum? Beide zaken komen op de genoemde voorlichtingsavond voor ouders in november uitgebreid aan de orde.

Tijdens de eerste rapportenvergadering in december worden je resultaten besproken op grond van een overzicht van basisschoolgegevens, rapportscores, testresultaten en observaties van de leerling in de les. Deze vergadering gaat dan na of je op het juiste niveau bent geplaatst.

In december organiseert het Calvijn College een contactavond; ouders krijgen dan de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.

In de periode januari-maart heeft de mentor opnieuw een mentorgesprek met elke leerling, waarin welbevinden, prestaties, persoonlijke ontwik­keling en mogelijke vervolgweg in klas 3 aan de orde komen.

Tijdens de rapportenvergadering bij het tweede rapport eind maart doet de docentenvergadering op grond van een over­zicht van alle gegevens een uitspraak over je prestaties in relatie tot je niveau en brengt een definitief advies uit richting jou en je ouders voor je vervolgweg in klas 3.

Ouders krijgen tijdens een contactavond over dit rapport de gelegenheid om (maximaal drie) docenten te spreken over je functioneren. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden.


April – juli

We vragen bij de uitreiking van het tweede rapport van je ouders een ondertekende definitieve keuze voor klas 3. Van deze keuze kan alleen afgeweken worden als je door de scorepunten op het overgangs­rapport in een andere zone (overgaan, bespreken, doubleren) terechtkomt of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen gaat functioneren.

Tijdens de overgangsvergadering in juli beslist de docentenvergadering of je kunt overgaan naar de vervolgweg van de definitieve keuze. Er kan alleen van het april-advies worden afgeweken als je in een andere zone bent terechtgekomen of de laatste maanden van het schooljaar heel anders dan voorheen bent gaan functioneren. De overgangsrichtlijnen gelden hier als de norm.


Overgangscriteria

Je hebt je blik nu gericht op havo-3 of vwo-3 (dat is in deze klas atheneum-3). Het onderwijs is zo ingericht dat de aansluiting op atheneum-3 gegarandeerd is. Tegelijk willen we niet wanneer je straks in het havo verdergaat, ervaart dat het in klas 2 te moeilijk is. Daarom verwachten we van toekomstige vwo’ers dat ze voor de toetsen hoge cijfers halen.

Concreet betekent dit dat van een toekomstige vwo-leerling, bij het behalen van cijfers voor 13 verschillende vakken, een score van +16 of hoger verwacht wordt. Heb je een score tussen de +11 en de +17, dan zit jein de bespreekzone. Het docententeam bespreekt dan of ze vwo-3 voor jou haalbaar acht. Alleen bij een positief advies heb je met deze scores recht op vwo-3. Zie voor verdere informatie hierover de overgangsrichtlijnentabel in de schoolgids.

Heb je een score van -3 of hoger, dan kun je naar havo-3. Het docententeam bekijkt wel hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Als er veel onvoldoendes in de kernvakken zitten, kan het team een advies uitbrengen om voor een andere route te kiezen (doubleren of vervolgweg via vmbo-3). Heb je een score tussen de -4 en de -11, dan zit je in de bespreekzone. Ook bij het behalen van meer dan 9 minpunten door onvoldoendes zit je in de bespreekzone. Het docententeam bespreekt dan of ze havo-3 voor jou haalbaar acht. Alleen bij een positief advies heb je met deze scores recht op havo-3. Het team kan ook een advies uitbrengen om voor een andere route te kiezen (doubleren of een vervolg op het vmbo).