Onderwijsaanbod

Onderbouw

De juiste plek 

Wij willen leerlingen graag zo snel mogelijk op de juiste plek in het onderwijs krijgen. In maart van het tweede leerjaar wordt op grond van een schooladvies door de ouders en de leerling een definitieve keuze gemaakt over de vervolgweg na klas 2. Voor heel de school geldt dat het mogelijk is tot 1 april vakkenpakket- en/of vervolgkeuzes aan te geven.

 

Advies vervolgweg

Het advies voor de vervolgweg komt tot stand op basis van scores en leerlingkenmerken. In de loop van de tweejarige onderbouwperiode zijn hierover gegevens verzameld. Voorbeelden van leerlingkenmerken zijn werkhouding, zelfstandigheid en omgaan met huiswerk.

 

Overstappen mogelijk 

Tussentijds overstappen naar een andere stream is mogelijk. In principe vindt overstappen plaats na een rapportenvergadering, zodat er een duidelijk advies van de docenten aan ten grondslag ligt. De mentor is voor ouders contactpersoon voor dit onderwerp.


Welke vakken? 

Tijdens de tweejarige onderbouwperiode krijgen de leerlingen tenminste les in de volgende vakken: godsdienst, Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde (in stream 3 en 4 zijn deze laatste twee vakken samengevoegd in mens & maatschappij), wiskunde, natuur- /scheikunde, biologie, techniek, economie, verzorging, muziek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Daarnaast wordt in stream 1 en 2 een derde moderne vreemde taal, Frans, aangeboden, en op het gymnasium is dat tevens Latijn plus vanaf het tweede leerjaar Grieks.

Het praktijkonderwijs is sterk afgestemd op de individuele mogelijkheden van elke leerling. De leerlingen krijgen les in een paar kernvakken, waaronder godsdienst, rekenen/wiskunde en Nederlands. Ook wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.

Meer informatie