Privacyreglement

Bekijk hier het privacyreglement. Het reglement behandelt de volgende artikelen:

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden

Artikel 3 – De functionaris gegevensbescherming (FG)

Artikel 4 – Informatie en toegang tot de persoonsgegevens

Artikel 5 – Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens

Artikel 6 – Rechten betrokkenen

Artikel 7 – Beveiliging

Artikel 8 – De verwerker

Artikel 9 – Inbreuk op de beveiliging

Artikel 10 – Klachten

Artikel 11 – Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel

 

Bijlagen bij het reglement

Bijlage I (volgt) – Register van verwerkingsactiviteiten
Bijlage II – Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Bijlage III – Protocol gebruik van e-mail, ICT en sociale media
Bijlage IV – Protocol gebruik van camera- en videobeelden
Bijlage V – Geheimhoudingsverklaringen
Bijlage VI – Regeling, modelvacaturetekst en functieomschrijving FG
Bijlage VII – Informatie- en toestemmingsformulieren
Bijlage VIII – Passende technische en organisatorische maatregelen
Bijlage IX – Modelantwoord op een verzoek ex artikel 15 AVG (leerlingen/personeel)
Bijlage X – Privacy statement bezoekers website
Bijlage XI – Verwerkersovereenkomst algemeen
Bijlage XII – Verwerkersovereenkomst digitale leermiddelen
Bijlage XIII – Handboek datalekken
Bijlage XIV – Privacyverklaring

 

Toelichting privacy reglement

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hoge eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van het Calvijn College en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met het reglement beoogt het Calvijn College ervoor zorg te dragen dat op onze school de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en schoolspecifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  • de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  • wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel, waarvoor ze verzameld zijn en
  • de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

 

Het College van Bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht.

Vastgesteld door het College van Bestuur: 02-06-2021
Instemming MR: 02-06-2021
Inwerkingtreding: 02-06-2021