Meetbare kwaliteit

Dit zijn alle resultaten die te meten zijn. Denk aan examenresultaten, slagingspercentages, tevredenheidsscores, doorstroomcijfers, waardering van de onderwijsinspectie, enzovoorts.

Logo Scholen op de kaart.

Cijfers over onze onderwijskwaliteit kunt u in de schoolgids vinden.

Gedetailleerde informatie per schoollocatie vindt u op scholenopdekaart.nl. Deze website biedt informatie over het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. Verder is per locatie een overzicht te vinden van hoe de school scoort, ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. En hier leggen we publiek verantwoording af van de kwaliteit van ons onderwijs.

We presenteren onze schoollocaties ook in de online VO-gids.

Merkbare kwaliteit

Onderwijskwaliteit is meer dan het halen van hoge cijfers voor het examen. We vinden het vooral belangrijk dat een leerling een goede opleiding krijgt waarin hij of zij leert om te leven tot eer van de Heere.

Niet alle aspecten van onderwijskwaliteit zijn te meten of kunnen in cijfers worden weergegeven. Denk aan identiteitszaken, vorming, waarden, persoonlijke aandacht, drijfveren van ons personeel en maatwerk. Die aspecten proberen we merkbaar en zichtbaar te maken in onze school. We hebben oog voor het welzijn van de leerling en het creëren van een prettig werkklimaat, want zo gaat leren beter.

Docenten van het Calvijn College. Werken bij het Calvijn College.

Professionalisering

Omdat de kwaliteit van het onderwijs voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van de docent, vinden we professionalisering belangrijk. Personeelsleden kunnen deelnemen aan verschillende vormen van scholing. Door het opleiden van personeel in de school hebben we ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

 

Leerling leest in boek in de klas op het Calvijn College.

Inspectie van het Onderwijs

Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. De inspectie beoordeelt scholen op hun resultaten met een jaarlijks onderzoek. Eén keer in de vier jaar doen zij een kwaliteitsonderzoek, bij dit laatste onderzoek vindt er een schoolbezoek plaats. Op de website van de Inspectie van het onderwijs vindt u de beoordelingen van onze locaties.

Code Goed Onderwijsbestuur

Betrokkenen bij beleid en bestuur behoren zich kundig en moreel juist te gedragen. De Code Goed Onderwijsbestuur biedt handvaten voor de verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Met het oog daarop publiceren we een aantal stukken.