Over onze school

Reboundvoorziening

(Op dit moment nog niet beschikbaar voor bovenbouw havo/vwo)

Leerlingen met ernstige gedragsproblemen, structuurproblemen en/of sociaal‐emotionele problemen worden opgevangen in de reboundvoorziening zodra begeleiding in de 1 0 integratiegroep niet voldoende is of als er sprake is van een acuut probleem of gevaar voor zichzelf of voor anderen. Na signalering van het probleem meldt de mentor in overleg met de zorgcoördinator de leerling aan bij de CDL, die over de plaatsing beslist. Een reboundplaatsing is voor de duur van 13 weken met maximal één verlenging van 13 weken. De insteek is gedragsverandering, zodat de leerling na dit intensieve traject weer terug kan naar de reguliere klas. De leerlingen worden vanuit de rebound gefaseerd teruggeplaatst, waarbij nazorg gegeven wordt door de rebound op de locatie. De vaste procedure voor aanmelding, organisatie, werkwijze, evaluatie en terugplaatsing is te vinden op de website.

Meer info