Over onze school

Individueel ontwikkelingsplan

Voor leerlingen met een pro-indicatie of een arrangement cluster 1 of 2 (+ LWOE) of leerlingen die vallen onder de extra ondersteuning van de school, is het verplicht om een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. Maar omdat planmatig en handelingsgericht werken alle leerlingen met een specifieke zorgbehoefte ten goede komt, hebben wij het IOP (individueel ontwikkelingsplan) veel breder ingevoerd, namelijk bij alle leerlingen aan wie planmatige begeleiding gegeven wordt (dyslexie, lwoo, integratiegroep, ambulante begeleiding, zorgmentoraat). 


Met behulp van heldere en meetbare (SMART) geformuleerde doelen wordt de georganiseerde begeleiding omschreven. De (zorg)mentor is eigenaar van het IOP, maar ook anderen kunnen betrokken worden in het opstellen en uitvoeren ervan. Het opstellen gebeurt in overleg met ouders en leerlingen en wordt minstens één keer per jaar geëvalueerd; er is een halfjaarevaluatie en een eindevaluatie.