Over onze school

Identiteit in de praktijk

Hoe krijgt de identiteit van het Calvijn College vorm in de praktijk van alledag? We noemen enkele concrete dingen. 

Bijbel en psalmen

We belijden dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere, dus ook in ons schoolwerk. Daarom beginnen we elke schooldag met het gezamenlijk lezen van een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een Bijbelrooster en met gebed. De maaltijd wordt begonnen met gebed en beëindigd met Bijbellezen en dankgebed. De schooldagen worden met gebed afgesloten.

Voldoende voor godsdienst

Omdat het bij het vak godsdienst direct gaat om onderwijs vanuit en over Gods Woord, verwachten wij van elke leerling minimaal een voldoende als jaarcijfer, ook in de examenjaren.

Bijbelse gedragsregels

Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. Wie God kent en liefheeft, wil ook tot Zijn eer en tot nut van de naaste leven. Het gaat dus om een positieve levenshouding. Schoolbrede gedragsregels.


Omgang met elkaar

Tussen personeelsleden en leerlingen is sprake van een gezagsrelatie. Leerlingen dienen zich ten opzichte van personeelsleden respectvol te gedragen, maar ook ten opzichte van elkaar. Personeelsleden zijn hartelijk betrokken op de leerling. De school heeft niet voor niets de slogan 'Waar we samen leren'.


Wekelijkse collecte

Iedere week wordt er in alle klassen gecollecteerd. Door het inzamelen van vrijwillige bijdragen en de gesprekken daaromheen, wordt geprobeerd de leerlingen te betrekken bij de geestelijke en materiële nood in de wereld. 

Meer informatie