Over onze school

Grondslag en doel

Het Calvijn College is een reformatorische school en heeft een duidelijke grondslag en identiteit.

 

In de naamgeving van onze school komt al tot uitdrukking dat wij wensen te staan in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie. Dat heeft als gevolg dat de school en allen die daarbij betrokken zijn, belijden dat een persoonlijke reformatie voor ieder mens noodzakelijk is. Het liefhebben van God boven alles en van de naaste als jezelf dient merkbaar te zijn in het dagelijks werk.

 

Een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit

 

De missie is uitgangspunt voor de doelstellingen van de verschillende vakken. Met deze schooldoelstelling is naast het bieden van een goede opleiding juist ook toerusting en vorming van belang. Het Calvijn College wil leerlingen voorbereiden op het staan als christen in een geseculariseerde samenleving.


Een pedagogische opdracht

De school heeft samen met ouders een opvoedkundige taak. Leerlingen moeten vanuit het staan op dezelfde grondslag eenheid ervaren tussen school, gezin en kerk. Opvoeden kan alleen in een klimaat waarin jongeren zich thuis voelen en waarin rekening gehouden wordt met onderlinge verschillen in talenten. Het Calvijn College investeert dan ook sterk in het geven van persoonlijke aandacht en het bieden van uitdaging en ondersteuning op maat. Een goed pedagogisch klimaat wordt ook gekenmerkt door het handhaven van bijbelse gezagsrelaties, waarin zowel sprake is van liefde en respect als van discipline.

 

Meer informatie