Tholen

Zorgaanbod

Zorgcoördinator

Het aanmelden van een leerling met een specifieke zorgbehoefte begint bij de zorgcoördinator. Deze is verantwoordelijk voor het toewijzen en coördineren van de activiteiten die nodig zijn om de leerlingen met een specifieke individuele zorgbehoefte op school te ondersteunen. Deze zorgarrangementen worden toegewezen door het begeleidingsteam.

 

Mentor

Elke klas binnen het Calvijn College krijgt een mentor toegewezen. Soms is een mentor voor meerdere jaren aan een klas verbonden. De mentor is als spil in de leerlingenbegeleiding verantwoordelijk voor de begeleiding van de mentorgroep en de individuele leerlingen, zowel op het gebied van studievorderingen als op sociaal-emotioneel gebied. De mentor wordt altijd betrokken bij de uitvoering van het ondersteuningsarrangement en heeft hierover direct contact met de leerling, de ouders en lesgevende docenten.

 

Vertrouwenspersoon

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen ergens terecht kunnen als ze problemen ervaren op school of thuis, beschikt locatie Tholen over twee vertrouwenspersonen. De naam van deze personen geeft het al aan: deze mensen kun je in vertrouwen vertellen wat je bezighoudt, beangstigt of belemmert. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft tips, zet een leerling aan tot het ontwikkelen van helpende gedachten, etc. Indien nodig bespreekt de vertrouwenspersoon een leerling in het zorgadviesteam. Dit team denkt mee over het inzetten van (externe) hulpverlening als het nodig is. Om de persoonlijke ontwikkeling of directe leefomgeving van de leerling positief te beïnvloeden of veilig te stellen. Graag werken we daarbij zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen, waarbij de ouders op nummer 1 staan. Ons motto? Praten lucht op!

 

Plusprojecten

Havo en vwo-leerlingen kunnen in klas 1 en 2 meedoen aan plusprojecten. Deze leerlingen worden geselecteerd op basis van een screening van het CBO (intelligentietest) en de motivatie van de leerling. Deze leerlingen werken tijdens lesuren aan uitdagende opdrachten, waarin ze geprikkeld worden hun kennis over een bepaald onderwerp te verdiepen.

 

Faalangsttraining

Bij alle leerlingen in klas 1 wordt rond de herfstvakantie gekeken of er sprake is van faalangst. Dit vindt plaats door afname van de Schoolvragenlijst en eventueel een gesprek. Faalangsttraining geven we aan kleine groepen leerlingen. Doel is dat de leerling beter om leert gaan met faalangst en focust op positieve gedachten. Klas 4-leerlingen bieden we indien nodig een training aan gericht op het reduceren van examenvrees.

 

Sova-training

Speciaal voor brugklassers is er een training samengesteld om de sociale vaardigheden te verbeteren. Informatie vanuit de basisschool, interne observaties, gesprekken met leerling en ouders en de uitkomsten van de SAQI kunnen aanleiding zijn om de training te adviseren. Samen met de leerling stelt de begeleider vast waar aan gewerkt moet worden. Voorwaarde is dat de leerling en ouders volledig achter de deelname staan. De training wordt gegeven door docenten die de scholing tot sova-trainer hebben gevolgd.

 

Dyslexie

Er vindt standaard een dyslexiescreening plaats bij alle leerlingen van klas 1. Deze screening nemen we aan het begin van het schooljaar af. Scoort de leerling onder de landelijke norm, dan starten we een begeleidingstraject van een halfjaar. Als de leerling dan nog steeds onder de landelijke norm scoort, zal er een dyslexieonderzoek plaatsvinden.

Een leerling met een dyslexieverklaring krijgt in kleine groepjes lees- en spellingsbegeleiding. Daarnaast heeft de leerling recht op zogenaamde compenserende faciliteiten, zoals tijdverlenging bij toetsen, afwijkende spellingsnormen en dergelijke. Ook heeft de leerling op verschillende momenten contact met de dyslexiebegeleider. In dit contact wordt besproken of de leerling in de klas ook echt gecompenseerd wordt en tegen welke mogelijke problemen hij in de praktijk aanloopt.

 

Dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring ontvangen begeleiding van de rekenspecialist en een onderwijsassistent. Aan de hand van een hulpplan willen we de leerling op rekengebied zelfredzamer maken. Zonder de leerling te overvragen zal hij/zij ook proberen een zo hoog mogelijk cijfer te halen voor rekenen en wiskunde. Op vmbo-niveau is in sommige gevallen ook dispensatie voor het vak wiskunde mogelijk.

 

Integratiegroep

De integratiegroep (IG) is een deeltijdvoorziening voor leerlingen die niet optimaal in de reguliere lessen kunnen functioneren. Binnen de IG wordt door leerlingbegeleiders ondersteuning gegeven op het gebied van lezen, spelling en rekenen, het plannen en organiseren van huiswerk, en het aanleren van de juiste leerstrategieën. Daarnaast is de IG de plaats voor het nemen van een time-out, pauzeopvang en de inname van medicatie. In de integratiesetting worden ook gesprekken met leerlingen gevoerd om hen sociaal-emotioneel te ondersteunen. Plaatsing in de IG is altijd onderdeel van een zorgarrangement en wordt door de mentor aangevraagd bij het begeleidingsteam.

 

Intern ambulante begeleiding

De interne ambulant begeleider (iab’er) is er voor leerlingen met structurele kind-eigen problematiek. Alleen de begeleiding door de mentor is voor deze leerlingen niet voldoende. De iab’er zoekt samen met alle betrokkenen naar balans tussen de eisen van onderwijs, sociale omgeving en maatschappij enerzijds en de mogelijkheden van de leerling anderzijds. Hij houdt daarbij het totale welbevinden van de leerling in beeld. Om deze functie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is van belang dat de iab’er een onafhankelijke positie heeft in de school. Daarom werkt de iab’er niet op dezelfde locatie waar hij les geeft.

 

Plannen

Leerlingen moeten leren om hun huiswerk te verdelen over de week naast alle andere activiteiten en verplichtingen. In de integratiegroep leren we uw kind een-op-een stapsgewijs te plannen. De frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de grootte van de problematiek. Het uiteindelijke doel is dat de leerling zelfstandig kan plannen.

 

Huiswerkbegeleiding

We bieden na schooltijd huiswerkbegeleiding aan. Wie kunnen hier gebruik van maken? 

Leerlingen die moeite hebben met het aanleren van leerstrategieën

Deze leerlingen bieden we stapsgewijs verschillende leerstrategieën aan. Omdat elk kind uniek is, is deze begeleiding niet voor elk kind hetzelfde. Elk kind leert namelijk op zijn/haar eigen manier. Wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de leerling.

Leerlingen die moeite hebben met de lesstof

Als uw kind moeite heeft met de lesstof voor één of meerdere vakken, kan de vakdocent helpen of kan voor extra ondersteuning doorverwezen worden naar de integratiegroep.

Leerlingen die thuis niet toe komen aan het maken van huiswerk

Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat leerlingen thuis niet toe komen aan het maken van huiswerk. Ook leerlingen die moeite hebben met concentratie kunnen in de integratiegroep opgevangen worden voor huiswerkbegeleiding.

 

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor huiswerkbegeleiding? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of de zorgcoördinator (J.A. de Meyer). Het begeleidingsteam beslist uiteindelijk welke leerlingen er in aanmerking komen voor huiswerkbegeleiding. Om begeleiding van een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden geldt een maximum aantal plaatsen.

 

Lwoo

Als uw kind in stream 3 zit, kan hij/zij in aanmerking komen voor een lwoo-verklaring. Om in aanmerking te komen voor een lwoo-verklaring geldt een aantal voorwaarden: meer dan twee achterstanden van 25% en de aanwezigheid van een intelligentie-onderzoek en in sommige gevallen ook een sociaal-emotioneel onderzoek. De verklaring houdt in dat er in de eerste en tweede klas extra ondersteuning geboden kan worden. Deze ondersteuning kan plaatsvinden voor de volgende onderdelen begrijpend lezen, technisch lezen, spelling of rekenen. Per onderdeel bieden we een uur begeleiding per week aan.