Goes Klein Frankrijk

Waarom krijgt mijn kind een Cito-toets in klas 1, 2 en 3?

Goes Klein Frankrijk


Ieder schooljaar worden er Cito’s afgenomen op het Calvijn College. In februari hebben de leerlingen uit klas 2 Cito’s gemaakt. Waarom? We stellen de heer L.A. Niewenhuijse, teamleider gymnasium, er wat vragen over.


Wat zijn Cito’s?

"Het Cito is een instituut dat toetsen maakt voor het basis- en het voortgezet onderwijs om te kunnen vaststellen op welk niveau een leerling op dat moment presteert voor een bepaald vak of een onderdeel ervan. De toetsen worden afgenomen voor Nederlands lees­vaardigheid, Nederlands woordenschat, taalverzorging, Engelse leesvaardigheid, Engelse woordenschat en enkele onderdelen van rekenen/wiskunde. Deze toetsen noemen we voor het gemak Cito’s, omdat de officiële naam veel te ingewikkeld klinkt: CITO leerlingvolg­sys­teem­toetsen voor het voortgezet onderwijs."

 

Wanneer worden de Cito’s afgenomen?

"De Cito’s worden op onze school afgenomen in de klassen 1, 2 en 3. In klas 1 stelt Toets 0 vast op welk niveau (vmbo, havo, vwo, gymnasium) een kind bij ons op school komt. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt Toets 1 afgenomen. Halver­wege klas 2 krijgen de leerlingen Toets 2 en in de derde klas Toets 3."

 

Wat is het nut van Cito’s en wat doet de school met de resultaten?

"Het is voor een leerling en zijn ouders altijd goed om te weten hoe hij ervoor staat voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Wat zijn zijn sterke kanten en waar liggen zijn aandachts­punten? De meeste leerlingen hebben wel een idee op welk niveau ze verder willen. Dan weten ze of ze voor onderdelen die Cito aftoetst al op het gewenste niveau zitten of dat ze er nog wat extra voor moeten doen. 
De school gebruikt de resultaten om de leerling op zijn sterke punten uit te dagen en op zijn zwakke punten extra te begeleiden. Daarvoor gebruiken we naast de Cito-uitslagen ook nog allerlei andere gegevens. Soms is de uitkomst van de Cito’s van een bepaalde leerling on­ver­klaarbaar laag. Dan doen we er niets mee. De rapportcijfers – die over alle vakken gaan – vinden we belangrijker dan de Cito-uitslagen.

De Cito-resultaten liggen ook op de rapportenvergaderingen op tafel. We vergelijken dan of de uitkomsten van de Cito’s in lijn zijn met hoe de leerling is en hoe hij functioneert, zijn scorepunten en bijvoorbeeld zijn IQ-cijfer. We moeten wel bedenken dat de Cito’s maar gaan over een be­perkt aantal vakken of onder­de­len daarvan. We moeten daarom de Cito-uitslagen ook weer niet te veel accent geven. Verder is het interessant om te kijken hoe een leerling zich van klas 1 tot klas 3 ontwikkelt. Blijft hij op hetzelfde niveau scoren of stijgen of dalen zijn prestaties? Kunnen we hem complimenteren, stimuleren of bemoedigen?"

 

Hoe komt het dat mijn kind voor een vak laag scoort op de Cito en op het rapport gewoon een goed cijfer heeft? Zijn de toetsen op school soms te gemakkelijk?

"Het zou natuurlijk kunnen dat de toetsen op school niet van het goede niveau zijn. Daarom laten we de docenten van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde de getoetste onderdelen op de Cito ver­ge­lij­ken met hun eigen cijfers voor diezelfde onderdelen.

Het verschil tussen de Cito-score en het rapportcijfer is gelukkig meestal anders te ver­kla­ren. Het rapport­cijfer bevat veel meer onderdelen dan er op de Cito getoetst worden. Bij Nederlands zijn er bijvoorbeeld ook cijfers die meetellen voor grammatica, presentaties en boekverslagen. Daardoor is het rapportcijfer niet helemaal vergelijkbaar met de Cito-score."

 

Hoe gaat de afname van Cito?

"Dat is een ingewikkeld logistiek proces, dat wordt aangestuurd door het secre­tariaat. Het gaat meestal om 10 toetsen voor elke keer honderden leerlingen. Om ongewenste effecten (stress, minder fitte dag, vermoeid­heid)  te voorkomen, verspreiden we de afname  over enkele weken. De eerste toets in de reeks van 10 neemt de mentor af. Hij neemt op dat moment ook de gang van zaken nauwkeurig met de leerlingen door, legt uit wat de bedoeling is en stelt de leerlingen op hun gemak. De andere toetsen worden zoveel mogelijk door de docent van het betreffende vak (Nederlands, Engels, wiskunde) afgenomen. Aan het eind is er een inhaalronde voor leerlingen die toetsen nog niet af hebben."

 

L.A. Niewenhuijse
teamleider gymnasium 1, 2 en 3