Grondslag en doel

Het Calvijn College is een reformatorische school met een duidelijke grondslag en identiteit.

In de naamgeving van onze school komt al tot uitdrukking dat we wensen te staan in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie. De school en iedereen die erbij betrokken is, belijdt dat een persoonlijke reformatie voor ieder mens noodzakelijk is. Het liefhebben van God boven alles en van de naaste als jezelf dient merkbaar te zijn in het dagelijks werk.

De missie is ons uitgangspunt voor het opleiden, toerusten en vormen van jongeren. We willen leerlingen voorbereiden op het staan als christen in een geseculariseerde samenleving.

Docent leest voor uit de Bijbel op het Calvijn College.
Een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit.

Leerlingen moeten eenheid ervaren tussen gezin, school en kerk, vanuit het staan op dezelfde grondslag. De school heeft samen met ouders een opvoedkundige taak. Opvoeden kan alleen in een klimaat waarin jongeren zich thuis voelen en waarin rekening gehouden wordt met onderlinge verschillen in talenten. Een goed pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door Bijbelse gezagsrelaties, waarin zowel sprake is van liefde en respect als van discipline.

Samen Bijbellezen op het Calvijn College.

Identiteit in de praktijk

Hoe krijgt de identiteit van het Calvijn College vorm in de praktijk? We noemen enkele concrete dingen. 

Bijbel en psalmen
We belijden dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere, dus ook in ons schoolwerk. Daarom beginnen we elke schooldag met het gezamenlijk lezen van een gedeelte uit de Bijbel aan de hand van een Bijbelrooster en met gebed. De maaltijd wordt begonnen met gebed en beëindigd met Bijbellezen en dankgebed. De schooldagen worden met gebed afgesloten.

Voldoende voor godsdienst
Omdat het bij het vak godsdienst direct gaat om onderwijs vanuit en over Gods Woord, verwachten wij van elke leerling minimaal een voldoende als jaarcijfer, ook in de examenjaren.

Bijbelse gedragsregels
Gods Woord heeft zeggenschap over heel ons leven. Wie God kent en liefheeft, wil ook tot Zijn eer en tot nut van de naaste leven. Lees in de schoolgids meer over schoolbrede gedragsregels.

Omgang met elkaar
Tussen personeelsleden en leerlingen is sprake van een gezagsrelatie. Leerlingen dienen zich ten opzichte van personeelsleden respectvol te gedragen, maar ook ten opzichte van elkaar. Personeelsleden zijn hartelijk betrokken op de leerling. De school heeft niet voor niets de slogan ‘Waar we samen leren’.

Wekelijkse collecte
Iedere week wordt er in alle klassen gecollecteerd. Door het inzamelen van vrijwillige bijdragen en de gesprekken daaromheen wordt geprobeerd de leerlingen te betrekken bij de geestelijke en materiële nood in de wereld.

Christelijke school, leerlingen wijzen omhoog naar een schilderij.

Toerusting en vorming

Naast een gedegen opleiding, met overdracht van kennis en vaardigheden, is toerusting en vorming van belang.

Leerlingen
Overdracht van Bijbelse waarden en normen en het hieraan toetsen van moderne maatschappelijke ontwikkelingen loopt als een rode draad door de opleiding. Naast toerusting in dagopeningen en lessen zijn er buitenlesactiviteiten en alternatieve onderwijsvormen, zoals voorlichtingslessen en themadagen.

Personeel
We zien personeelsleden als identificatiefiguren. Het personeel bezint zich daarom regelmatig op thema’s die spelen in de leefwereld van jongeren.

Ouders
De school hecht eraan zoveel mogelijk naast de ouders van de leerlingen te staan en hen handvatten aan te reiken voor de opvoeding.