Over onze school

Missie, visie & strategie

Missie

De missie van het Calvijn College is verbonden aan de grondslag van de school en verwoord in de schooldoelstelling. Op basis van de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid stelt de school zich ten doel:

In afhankelijkheid van de zegen des Heeren die opleiding en vorming verzorgen waarin de Heere geëerd wordt, waardoor leerlingen mogen komen tot een leven in de vreze des Heeren en toegerust worden tot het functioneren overeenkomstig de eis van de Wet Gods in gezin, kerk en maatschappij.

 

Visie

De visie geeft het ideaal aan waar we aan werken, de stip op de horizon.
Het Calvijn College wil een dynamische en betrouwbare leer- en werkgemeenschap zijn waar we:

  • aan het Woord van God verbonden zijn en dat uitdragen;
  • betrokken zijn op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van personeel en leerlingen;
  • met elkaar onderwijs van hoge kwaliteit tot stand brengen;
  • vertrouwen geven en krijgen en verantwoordelijkheid dragen;
  • ruimte hebben om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten.

Dit realiseren we met elkaar en met onze partners: de ouders, de kerken en voor ons maatschappelijk relevante partijen.

Visie op deelterreinen

Strategie

De school verzorgt onderwijs aan jongeren tegen de achtergrond van ieders levensdoel: om te leven tot eer van God. Dit duiden we in de missie en visie, waaruit vier kernthema’s naar voren komen: verbinding aan Gods Woord; persoonlijke vorming; uitdagend onderwijs en professionele cultuur. Motto voor het strategisch beleid 2014-2018 is Hartelijk Onderwijs. 


Hartelijk om daarmee te benadrukken dat het ons gaat om het hart van de leerling en dat we dit werk doen vanuit ons hart. Het typeert ook de houding waarmee we leerlingen tegemoet willen treden. Tegelijk blijft het de school gaan om onderwijs in de volle betekenis van het woord. Vorming en kennisoverdracht, toerusting en prestaties, ondersteuning en het aan durven gaan van verantwoordelijkheid.

 

Download: publieksfolder strategisch beleid