Onderwijsaanbod

Theoretische leerweg met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten. 

Naast alle theoretische vakken volgen de leerlingen een breed beroepsgericht vak. De leerling maakt kennis met beroepen waarbij verbinding met identiteit en persoonlijke vorming wordt gemaakt. Het gaat om een brede leerroute vmbo-tl+ in plaats van de theoretische en gemengde leerweg. De leerling volgt een aantal verplichte vakken, waaronder Nederlands, Engels, wiskunde en het intersectorale vak dienstverlening & producten / technologie, met daarbij een aantal keuzevakken. Hiermee bieden we leerlingen een nog betere loopbaanoriëntatie, aansluiting van vmbo op mbo, en voorbereiding op een zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij.

 

Doorstroommogelijkheden na het vmbo

Alle vmbo-leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo. Voor de doorstroommogelijkheden naar het mbo geldt voor vmbo tl+ en de kaderberoepsgerichte leerweg hetzelfde: beide leiden ze toe naar beroepsopleidende leerwegen in het mbo en de middenkaderopleidingen op niveau 4. 

 

Leerlingen uit vmbo tl+ kunnen ook goed doorstomen naar havo-4. In overleg met de andere Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs is een gezamenlijke Zeeuwse toelatingscode opgesteld met vijf criteria. De leerling moet op minimaal vier van deze criteria positief scoren. Het betreft de volgende criteria:

  • De leerling houdt op basis van een geschreven motivatiebrief een instapgesprek met de vmbo-loopbaanbegeleider en mentor.
  • De leerling volgt door de school voorgeschreven aansluitingsmodules.
  • De eindadviezen van alle lesgevende vmbo-4-docenten dienen in meerderheid positief te zijn.
  • De leerling houdt een toelatingsgesprek met een toelatingscommissie.
  • Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken dient minimaal 6,50 te zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan de zak-/slaagregeling voor het havo.


Download: Folder overstap vmbo-4 naar havo-4