Onderwijsaanbod

Voor wie leerwegondersteunend onderwijs

De leerlingen 

De leerlingen die aangewezen zijn op het lwoo (leerwegondersteunend onderwijs), hebben vaak op meerdere terreinen extra ondersteuning en individuele begeleiding nodig om het onderwijsprogramma te kunnen volgen. Het onderwijs is erop gericht de leerling in de bovenbouw de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo te laten volgen. De leerlingen zitten dus in het vmbo en krijgen als ze slagen, net als alle andere leerlingen, het diploma. Dus: het doel is hetzelfde, alleen de weg is anders.In enkele gevallen verlaten lwoo-leerlingen de school met certificaten.


Opvang en begeleiding 

De leerlingen met een lwoo-indicatie worden binnen het Calvijn College op twee manieren opgevangen:

  • In stream 3 op iedere locatie

In stream 3 zitten leerlingen die een extra steuntje in de rug krijgen door begeleiding in de klas of daarbuiten. Deze leerlingen volgen samen met niet voor het lwoo geïndiceerde leerlingen onderwijs. De samenstelling van zo’n klas is daarmee: lwoo- leerlingen en bb-leerlingen (soms ook leerlingen die later verdergaan als kb-leerlingen). Het meest opvallend aan de lwoo-leerling in stream 3 is de aanwezigheid van doorgaans twee leerachterstanden van anderhalf tot drie jaar. Sommige leerlingen vertonen ook sociaal-emotionele problematiek, maar niet zo opvallend. De lwoo-leerling in stream 3 ontvangt begeleiding van de docent en kan die ook krijgen van een onderwijsassistent. De onderwijsassistent helpt de leerling bijvoorbeeld bij de lessen, het plannen en het maken van het huiswerk. Per locatie kan de ondersteuning verschillen. De ondersteuning die wordt geboden, wordt in een handelingsplan vastgelegd.

  • In stream 4 op locatie Krabbendijke Appelstraat

In stream 4 zitten leerlingen die veel hulp nodig hebben in de klas of daarbuiten. De klassen zijn samengesteld met alleen lwoo-leerlingen. Voor hen is stream 3 te veel van het goede en pro is te gemakkelijk. Het belangrijkste kenmerk is dat deze leerlingen doorgaans drie of vier leerachterstanden hebben van anderhalf tot drie jaar. Verder valt op dat structuurproblemen of sociaal-emotionele problemen nogal eens deel uit maken van de leerlingkenmerken. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, ADHD en PDD-NOS. Kortom: het zijn de leerlingen met meerdere leerachterstanden, zij die op de basisschool vaak veel hulp hebben gekregen. Het gaat nogal eens gepaard met opvallende leerlingkenmerken.

De stream 4-leerlingen worden opgevangen in kleine klassen (12 tot 15 leerlingen). Hierdoor ontvangen ze veel meer aandacht dan in een grotere klas. De leerstof wordt in kleine stapjes aangeboden en verwerkt. Het is steeds mogelijk om de leerstof op een hoger of lager tempo of niveau door te werken. Naast de aandacht voor leerproblemen is er vooral ook aandacht voor problemen op sociaal- emotioneel gebied. Het gaat dan om zaken als zelfvertrouwen, concentratie en structuur. Het handelingsplan is drager van de voortgang in de goede begeleiding. Binnen stream 4 wordt gewerkt met kernteams. Dat houdt in dat maximaal zes docenten die veelal gespecialiseerd zijn in een van de zorggebieden, verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. De docenten zijn vaardig om het gedrag van de leerling te vertalen als vraag van de leerling aan de docent.


Toelatingscriteria 

De toelating tot het lwoo in stream 3 op de locaties staat open voor alle leerlingen die (naast de gebruikelijke toelatingseisen voor het Calvijn College) voldoen aan de volgende criteria:

  • Twee leerachterstanden, elk op een van de vier* gebieden (het belangrijkste criterium)
  • Het IQ is lager dan 90 en/of er is sprake van een (lichte) sociaal-emotionele problematiek.


De toelating tot het lwoo in stream 4 op locatie Krabbendijke Appelstraat staat open voor alle leerlingen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Doorgaans drie of vier leerachterstanden, elk op een van de vier* gebieden;
  • Het IQ is lager dan 90 en/of er is sprake van een (forse) sociaal-emotionele problematiek.

*De leerachterstanden kunnen voorkomen in technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde en bedragen anderhalf tot drie jaar.


In twijfelgevallen treden de toeleverende school en het Calvijn College met elkaar in overleg. Het is van belang dat voor aanmelding door de toeleverende school een heldere motivatie in het Onderwijskundig Rapport (OKR) wordt geboden. De centrale dienst leerlingenzorg (CDL) van het Calvijn College (schoolbreed) fungeert graag als vraagbaak en wil helpen de leerling op de juiste plaats te krijgen. In ieder geval zal op de voorlichtingsavond uitvoerig op de mogelijkheden worden ingegaan.


Aanmelding en contact

Wanneer ouders in overleg met de huidige school tot de conclusie komen dat het kind in aanmerking komt voor het lwoo, dan vindt aanmelding plaats op de dichtstbijzijnde locatie of op de locatie Krabbendijke Appelstraat. De school waarop uw kind nu onderwijs volgt, verzendt het OKR, het ouderformulier en de uitslagen van de toetsen en testen. Over de inhoud van het geheel wordt u door de basisschool op de hoogte gesteld. Na bestudering van de leerlinggegevens worden de leerlingen die in aanmerking komen voor een lwoo-indicatie, doorgestuurd naar de CDL. Die verifieert de gegevens op volledigheid en brengt een eindadvies uit.


Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Teamleiders onderbouw:


Voorlichting 

Op iedere locatie wordt dezelfde voorlichting over lwoo en pro gehouden. Het betekent dat u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor ouders op de locatie in uw regio wordt geïnformeerd over lwoo in stream 3, lwoo in stream 4 en het praktijkonderwijs. De data van voorlichtingsavonden treft u aan in de Agenda.