Onderwijsaanbod

Gymnasium

Het gymnasium wordt aangeboden op locatie Goes. Deze opleiding op vwo-niveau is gericht op een brede klassieke en intellectuele vorming met een uitdagend lesprogramma.


In leerjaar 1 en 2 van het gymnasium is het les­programma anders dan in stream 1 havo/vwo. Datzelfde geldt ook voor gymnasium leerjaar 3 t.o.v. atheneum leerjaar 3. Dat blijkt uit:

  • lessen en toetsen op vwo- in plaats van havo/vwo-niveau;
  • Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2;
  • een variant van onderzoek & ontwerp in de onderbouw (geïntegreerd in het vak natuurkunde);
  • extra en vaak uitdagender onderwerpen die in de lessen aan de orde komen;
  • keuze uit een groot aantal plusprojecten voor verdere ontwikkeling.

 

Tot en met klas 3 zitten de gymnasium-leerlingen als groep bij elkaar. Vanaf klas 4 zitten gymnasium- en atheneumleerlingen bij de meeste vakken door elkaar heen en is er geen verschil in het niveau van de aangeboden vakken.

 

In gymnasium-3 moeten de leerlingen dus ook vóór 1 april hun profiel (vakkenpakket) kiezen. De leerlingen krijgen in de derde klas keuzebegeleidingslessen. Een gymnasium leerling heeft de verplichting een wiskundevorm te kiezen en een tweede moderne vreemde taal. Heeft een leerling een profiel gekozen, dan zijn er binnen het profiel nog diverse keuzemogelijkheden.

Voor een gymnasiumdiploma is het verplicht om examen te doen in Latijn en/of Grieks. Als Calvijn College bieden wij echter alleen het vak Latijn aan als examenvak. Verder gelden dezelfde eisen en mogelijkheden als voor het atheneum. 

 

De toelatingsprocedure voor het gymnasium is op enkele punten afwijkend van de reguliere. De basisschool of de teamleider gymnasium kan u daarover nader informeren. Lees hier over de rol van de centrale dienst leerlingenzorg (cdl).

Doorstroommogelijkheden na het gymnasium

Gymnasiumleerlingen kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar de universiteit.

Meer informatie